Når Steinriket får i oppdrag å montere steinen, tar vi oss av å søke gravplass og
får tillatelse til å sette opp gravsteinen hos kommunens Kirkelige Fellesråd.

Du mer informasjon rundt reglene for din kirkegård hos din kommunes Fellesråd.

Den som skal sette opp gravsteinen skal melde inn gravsteinen til kirkevergekontoret
i kommunen den skal monteres. Dette er for å få når og hvor gravsteinen kan
monteres. Innmelding er også viktig for at kirkegårdsarbeideren skal få tid til å
markere hvor gravsteinen skal stå før den blir montert.

NB!

I større byer kan det være restriksjoner når det gjelder vekt og størrelse på gravsteinen.

Noen kirkegårder opererer med en såkalt “sperrefrist” på opptil 6 måneder etter

gravlegging. Det vil si at man ikke kan montere gravsteinen før utgangen av denne
fristen.

Mange kirkegårder har størrelsesbegrensning på de forskjellige gravfeltene.